Behoud bibliotheken in Peel en Maas

Door het wegvallen van een provinciale subsidie hebben ook de bibliotheken in de gemeente Peel en Maas het de afgelopen jaren erg moeilijk gehad om het hoofd boven water te houden. Een aantal vaste krachten heeft daardoor plaats moeten maken voor vrijwilligers. Aangezien de afvloeiingskosten, die hier mee gepaard gingen, onmogenlijk alleen konden worden opgebracht door het bibliotheekbestuur, is door het College voorgesteld om de helft van het bedrag (€ 35.000) eenmalig voor haar rekening te nemen. Daarnaast is het voorstel om het bibliotheekbestuur een subsidie te verstrekken van € 964.138 voor de jaren 2017-2020, gekoppeld aan hun beleidsplan. PvdA/Groenlinks heeft in de afgelopen Raadsvergadering aangegeven van harte te kunnen instemmen met beide bedragen. We vinden het van heel groot belang dat de huidige bibliotheken in onze gemeente overeind worden gehouden en de kwaliteit van de dienstverkening blijft gewaarbord. Dit omdat via deze bibliotheken er voor wordt gezorgd dat iedereen, en in het bijzonder kinderen en volwassenen met een taalachterstand, toegang heeft tot de kennis en middelen om zich te ontwikkelen in de Nederlandse taal. Ongeveer 15% van onze burgers is laaggeletterd. Zij worden o.a. via onze bibliotheken in staat gesteld om beter te leren lezen. Een absolute voorwaarde om adequaat te kunnen functioneren in onze moderne (digitale) samenleving.

Daarnaast zien we dat bibliotheken hun takenpakket hebben verbreed en steeds meer een ontmoetingscentrum worden voor onze burgers, onderwijs, welzijnswerk en verenigingen. Een ontmoetingscentrum waarin de verbinding centraal staat.

Een positieve ontwikkeling die PvdA/Groenlinks van harte toejuicht.

Fred Peeters
Raadslid PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *