Beleid huisvesting arbeidsmigranten wordt herzien

Twee jaar geleden heeft de raad ingestemd met een nieuw beleid inzake huisvesting arbeidsmigranten. Het college gaf daarmee groen licht voor het realiseren van enkele grootschalige huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten. Zoals vaker was de gemeenteraad veel te volgzaam. De bevoegdheid om als raad zelf te besluiten over de gepastheid van huisvestigingslocaties werd kritiekloos overgedragen aan het college. Onze waarschuwing hiertegen werd in de wind geslagen. De raad zette zichzelf buiten spel.

Daardoor konden enkele grotere huisvestingslocaties worden gerealiseerd. De raad kwam er niet meer aan te pas. Onlangs is deze gang van zaken geëvalueerd. De meerderheid van de raad wil de weggegeven regie weer terugpakken. Dat kan nu. Er is wel een concreet besluit voor nodig, want het college wil de beslissingsbevoegdheid zelf houden.

Het college belooft wel voortaan beter rekening te houden met de draagkracht van een kern. Er wordt beter gekeken naar effecten die grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten heeft op voorzieningen en gezondheidszorg in een kern. Op zich is dat goed. Maar het is een slag te laat. In een eerder stadium moet de vraag gesteld worden waarom wij bepaalde bedrijven naar deze regio halen. Wat voor werkgelegenheid leveren die? Is dat vooral ongeschoold flexwerk tegen ondermaatse beloning? Hebben wij in onze regio voldoende mensen die baat hebben bij dat soort banen? Wat voor effecten heeft het promoten van dit soort economische groei op natuur en milieu?

Deze vragen bij het economisch beleid worden door raad en college niet gesteld. Er wordt blind achter de doorgeslagen markteconomie aangehold en de kwalijke effecten ervan probeert men te verzachten door hier en daar enkele sociale pleisters te plakken. Dat moet echt anders. Daarom heeft PvdA/GroenLinks voorgesteld alle beleidsterreinen kritisch tegen het licht te houden. De centrale vraag is: in welk soort samenleving willen we dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven?

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *