Beschouwingen kadernota 2018 PvdA Groenlinks

Voorzitter, leden van de Raad,

In financieel en economisch opzicht, staan we er beter voor dan de afgelopen jaren. Niettemin vertaalt de economische groei zich niet in een kleiner wordende kloof tussen rijk en arm. Integendeel zelfs: de middenklassen krijgt het steeds moeilijker, met name de onderkant van de middenklasse. En hoewel onze gemeente het uitstekend doet op het gebied van Schuldhulpverlening, is het aantal mensen op de rand van de armoede niet echt gedaald . Vandaar, dat wij ondanks het feit dat we er financieel beter voorstaan dan vorig jaar, de OZB-verhoging op tenminste 2% willen houden en de Raadsbreed aangenomen en met de stakeholders afgesproken verhoging van Verblijfs- en Toeristenbelasting op 0,20 cent te houden. Samen kunnen we er meer mee, dan een gezin kan met een paar euro per jaar. Middels een motie zullen wij het College vragen om te bezien of de grens bij minimabeleid op te trekken is van 120% naar 125% van het sociaal minimum en om de mogelijkheid te onderzoek om de bijdrageregeling af te vlakken van de eigen bijdrage die we vragen bij een aantal WMO-voorzieningen. Zo kunnen we ook de zwaksten ondersteunen in een periode waarin het financieel weer wat beter gaat.

De klimaatverandering en het milieu baren onze fractie nog steeds zorgen.

Willen we echt werk maken van het milieu en het klimaat, dan zullen we -naast allerlei andere maatregelen zoals ontkoppeling regenwater, afvalscheiding, een duurzaamheidsfonds- ook echt iets moeten doen aan de gevolgen van de intensieve veehouderij.

De invloed van de Intensieve Veehouderij op onze gezondheid neemt steeds grotere vormen aan, zoals recent onderzoek onlangs aantoonde. In Brabant, onze directe buren, worden nu stappen gezet. We komen hierop nog terug in een motie.

Behalve de problemen met de luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de kwaliteit van ons drinkwater, is er ook een ruimtelijk probleem waar we in toenemende mate mee te maken krijgen.

Wij zullen voorzichtiger om moeten gaan met nieuwe uitbreidingen. Kiezen voor de beste plek betekent keuzes maken. Daar waar wij hebben gekozen voor het primaat natuur, toerisme of andere vormen van landbouw (bijv. glastuinbouw) moeten we voorzichtig omgaan met de intensieve veehouderij.

Steeds vaker ook worden bovendien aanpassingen voor uitbreidingen gevraagd, waar vervolgens niets mee gebeurt. Vergunningen die niet worden gebruikt moeten na 3 jaar weer vervallen. Zo kunnen bedrijven die echt vooruit willen ook daadwerkelijk uitbreiden zonder dat ze hierdoor gehinderd worden.

In dit verband onderschrijft onze fractie de plannen voor permanente milieueducatie. Wij zijn van mening dat naast educatie er meer concrete maatregelen dienen te worden genomen om het gebruik van zonnepanelen te bevorderen. Steeds meer vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied komen leeg te staan en verloederen. We stellen voor om een fonds in te stellen van 500.000 euro waarmee onder voorwaarden subsidie kan worden verstrekt aan burgers die hun stallen laten slopen om vervolgens zonnepanelen op de vrij gekomen plek te laten plaatsen. Onze fractie zal hier samen met Lokaal Peel en Maas en de VVD een motie over indienen.

Een ander aspect van Ruimtelijke ordening betreft het wonen.

Tot nu toe heeft het beleid arbeidsmigranten een substantiële toename van betaalbare, tijdelijke woningen niet opgeleverd. Wat ons betreft is echter ongebreideld bouwen niet het antwoord op de huisvestingsproblemen van vandaag en morgen. Dat wordt ook heel goed verwoord in het Limburgs Maatwerk, dat door dit college ondertekend is, maar dat niet door alle fracties serieus genomen wordt.

In de periode tot 2030 krijgen wij te maken met krimp in onze gemeente.

Ongebreideld bouwen nú, kan niet; dat hebben we gezamenlijk in de Regio vastgesteld en Raadsbreed besloten. Deze POL-uitwerkingen dienen nog te worden uitgewerkt in onze lokale woonvisie. Hoewel de uitwerkingen unaniem zijn aangenomen horen we bij sommige raadsleden het geluid om ons desondanks niets aan te trekken van de afspraken die we hebben gemaakt in regionaal verband en gewoonweg onze eigen gang te gaan. Daarmee schend je echter het vertrouwen dat de gemeenten in de Regio in elkaar hebben gesteld en sla je hier een modderfiguur.

We zullen als gemeente het verduurzamen van de bestaande, oudere woningen moeten stimuleren. Doen we dat niet, dan dreigt onverkoopbaarheid en dus leegstand in de kernen en dat zet de leefbaarheid en de vitaliteit van de kernen onder druk

Die vitale kernen zijn nou juist in toenemende mate onze kracht. Een mooi voorbeeld is het succes van de pilot Hulp in de Huishouding. Andere kernen staan te popelen om hiermee te mogen starten, zoals Grashoek, Egchel, Beringe en Maasbree. Een van de aanbevelingen uit de tussenevaluatie bevelen we dan ook van harte aan: kijk wat er nog meer gedaan kan worden door de gemeenschappen zelf!

Anderzijds blijft specialistische hulp, zoals bij de jeugdzorg geboden: mooi dat het tekort hier in elk geval goed in beeld is, maar dure zorg is het wel. Goed dat de gemeente met belangrijke partners zoals huisartsen en zorginstellingen in gesprek is om samen te overleggen welke zorg met meest passend is in voorkomende situaties. En dat gebeurt uiteraard in nauw overleg met direct betrokkenen.

Voorzitter, zoals altijd danken wij de ambtenaren voor de heldere cijfers in de kadernota. Wij kunnen ons in Peel en Maas gelukkig prijzen met onze deskundige, vernieuwingsgezinde organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *