COALITIEAKKOORD PEEL EN MAAS 2014 – 2018

COALITIEAKKOORD GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 – 2018

 tussen de partijen Lokaal Peel en Maas, VVD en PvdA/GroenLinks

Een nieuwe lente

en een nieuw geluid”

Een nieuwe lente…

Deze coalitie heeft verantwoordelijkheid gekregen en is van harte bereid deze verantwoordelijkheid te nemen. De coalitie gaat daarbij voor een nieuwe bestuurscultuur waarin het op de eerste plaats gaat om de inhoud en om de inwoners van onze gemeente en niet om de vraag van wie voorstellen afkomstig zijn. Voorstellen die in de gemeenteraad aan de orde komen berusten op inhoudelijke argumenten en overwegingen en worden zo geformuleerd dat ze uitnodigen tot discussie, onderling beraad en inhoudelijke toetsing. De coalitie houdt niet van vooraf dichtgetimmerde standpunten, maar opteert voor open politieke discussies in de raad, waarbij ook volop mogelijkheden zijn voor inbreng van burgers. Daarbij past een dualistische opstelling. Enkele elementen van deze nieuwe bestuurscultuur worden hier kort aangeduid: 

1. Besturen in dialoog met de samenleving. Het gemeentebestuur staat midden in de samenleving en zoekt actief de dialoog op met burgers en organisaties in de samenleving. Luisteren naar argumenten. Oog en oor hebben voor belangen en gevoelens. Feiten onder ogen zien. Deelbelangen onderkennen, maar in evenwicht houden met algemene belangen. Politieke voorkeuren uitspreken, inzichtelijk maken, toetsen en bijstellen als dat nodig is. Burgers laten ervaren dat het besturen van de gemeente de uitdrukking is van het gemeenschappelijke en dus iets is van henzelf, waardoor de wij-zij-tegenstelling wordt doorbroken.

2. Besturen in partnerschap. Heel veel uitdagingen waarmee de gemeenschap van Peel en Maas geconfronteerd wordt, kunnen alleen opgepakt worden als de gemeente zich opstelt als partner van (groepen) burgers, organisaties, bedrijven, instellingen. Opereren als partner vergt andere kwaliteiten van bestuurders: doorpakken op eigen taakonderdelen; bescheidenheid en terughoudendheid op taakonderdelen waar partners zich voor inzetten.

3. Besturen met creativiteit. We moeten nog sterker dan in het verleden afstand doen van een bestuurscultuur vanuit de regels. Er moet meer gewerkt worden met de regels in plaats van volgens de regels. Regels zijn hulpstructuren en geen koersbepalers.

4. Besturen vanuit een open geest. Het college moet onbevangen voorstellen aan de gemeenteraad voorleggen waarbij de raad iets te kiezen heeft. De voor- en nadelen van bepaalde alternatieven moeten helder verwoord worden, vanuit een open en eerlijke houding en vanuit het besef dat het primaat uiteindelijk bij de gemeenteraad ligt.

5. Besturen vanuit een lerende houding. Een nieuwe bestuurscultuur is niet gemakkelijk te verwerkelijken. Dat is een kwestie van proberen, bijstellen en opnieuw proberen. Daarom zal op gezette tijden een evaluatie gehouden worden over de mate waarin de bestuurscultuur bijstelling en verfijning behoeft.

en een nieuw geluid

Deze coalitie wil graag vanaf de start vorm en inhoud geven aan de hierboven geduide nieuwe bestuurscultuur. We bevinden ons namelijk in beweeglijke, boeiende tijden. Zaken die wij gisteren nog als vanzelfsprekend beschouwden – zoals een gestage economische groei, een toenemende bevolking, werk voor iedereen die wil werken, een overheid die bijna onbeperkt zorg levert in alle soorten en maten – zijn dit vandaag niet meer. De wereld om ons heen verandert en wij als lokale overheid veranderen mee. Dit veranderproces staat voor deze coalitie van Lokaal Peel en Maas, PvdA/GroenLinks en VVD de komende vier jaar centraal.

Bij dit alles past ook een ander coalitieakkoord. In dit akkoord hebben wij, vanuit onze gedeelde visie, op hoofdlijnen en op een open wijze de belangrijkste maatschappelijke opgaven geduid die wij de komende vier jaar voor ons zien. Wij willen de komende periode gebruiken om de inhoud van dit coalitieakkoord op allerlei plekken in Peel en Maas te bespreken met experts1. Wij willen dit gesprekken laten zijn met burgers, ondernemers en organisaties wier kennis en expertise wij hard nodig hebben om Peel en Maas duurzaam leefbaar te houden. We beseffen terdege dat wij als overheid de wijsheid niet in pacht hebben. De uitkomsten van deze gesprekken en de inhoud van dit coalitieakkoord willen wij vervolgens – in dialoog met onze omgeving en de gemeenteraad – verwerken in de beleidskaders van onze gemeente. Op deze wijze wordt deze andere wijze van besturen en gewijzigde inhoudelijke koers vertaald naar concreet beleid. Wij nodigen allen nu al van harte uit om op basis van onze visie en duiding constructief het gesprek met ons aan te gaan over de toekomst van Peel en Maas.

Download hier het volledige akkoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *