continuering Gelote Burgerraad

De raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen
Onderwerp: continuering Gelote Burgerraad (voorheen Sociale Raad)

De Raad, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat,

• het coalitieakkoord 2018-2022 weinig of geen initiatieven noemt om het democratisch tekort, zoals dit zich uit in de lage opkomst bij de verkiezingen, in onze gemeente aan te pakken;

• uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de Sociale Raad door de inwoners positief is beoordeeld en kan rekenen op draagvlak;

• dat het de inwoners van Peel en Maas een unieke kans geeft om aan de voorkant mee te denken over kwesties, die de dagelijkse gang van zaken in de leefomgeving in de kernen overstijgen en zij zelf de onderwerpen hiertoe bepalen;

Besluit:

1. Vast te stellen om het driejarig experiment van Sociale Raad naar Gelote Burgerraad te verlengen voor 2018, 2019 en 2020

2. Vast te stellen om een bedrag €. 43.120 beschikbaar te stellen voor de financiering voor de Gelote Burgerraad (Sociale Raad) voor 2018 en dit bedrag te dekken uit het reguliere product raad en uit het batig begrotingsoverschot 2017 op het product raad.

3. Vast te stellen de financiële doorkijk voor de Gelote Burgerraad (Sociale Raad) voor de jaren 2019 en 2020, zoals opgenomen in notitie: Verlenging driejarig experiment van Sociale Raad naar Gelote Burgerraad pagina 12 (2017-089 03) en bij de behandeling van de begroting 2019 dit budget beschikbaar te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *