De Raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen op 2 juli 2019

constaterende
• dat het kabinet op 28 juni 2019 het klimaatakkoord gepresenteerd heeft;
• dat dit akkoord een ingrijpende energietransitie noodzakelijk maakt;
• dat het kabinet draagvlak voor deze transitie van cruciaal belang acht;
• dat het kabinet wil zorgen voor een brede en actieve betrokkenheid van iedereen;
• dat het kabinet daarbij een voorname taak legt bij gemeenten;

overwegende
• dat het realiseren van de energietransitie gedurende vele jaren grote inspanningen vergt van onze gemeenschappen, organisaties, instellingen en bedrijven, alsmede van onszelf als gemeente;
• dat voorkomen moet worden dat door de energietransitie de kloof tussen rijk en arm in de samenleving groter wordt;
• dat naast landelijke maatregelen de lokale overheid de mogelijkheid heeft aanvullende maatregelen te nemen om ook voor lage inkomensgroepen de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden;

roept het college op
• om in kaart te brengen welke taken de Rijksoverheid in het klimaatakkoord rekent tot de verantwoordelijkheid van gemeenten;
• om in kaart te brengen welke aanvullende maatregelen de gemeente Peel en Maas zou kunnen nemen om inwoners te ondersteunen bij het nemen van maatregelen in het kader van de energietransitie en wat hiervan de kosten zijn;
• om in kaart te brengen welke kansen er voor lokale gemeenschappen en lokale initiatieven zijn om tijdig in te spelen op de energietransitie en welke steun de gemeente hierbij kan bieden;
• om voor 15 december 2019 een eerste rapportage van de gevraagde inventarisaties ter bespreking aan te bieden aan de gemeenteraad;
• om in bedoelde rapportage een plan op te nemen voor een brede maatschappelijke dialoog over energietransitie, samen op te zetten met dorpsgemeenschappen en met andere hiervoor in aanmerking komende partijen/organisaties

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA/GroenLinks
Annigje Primowees
Frits Berben
Raf Janssen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *