huisvesting arbeidsmigranten

De Raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen

Onderwerp: huisvesting arbeidsmigranten

De Raad,

Constaterende dat

• een beleid is vastgesteld inzake huisvesting buitenlandse werknemers waarin onderscheidende regels zijn opgesteld voor short stay, mid stay en long stay;

• daarvoor in aanmerking komende partijen weinig animo vertoond hebben om het mid stay beleid naar de geest van dit door de raad vastgestelde beleid uit te voeren;

• de nieuwe coalitie denkbeelden presenteert die op onderdelen aanmerkelijk afwijken van het door de raad vastgestelde en nog steeds geldende beleid;

Overwegende dat

• het door de raad vastgestelde beleid geldig blijft zolang de raad geen nieuw beleid hiervoor in de plaats heeft gesteld en het college gehouden is dit vastgestelde beleid ten uitvoer te brengen;

• er telkens opnieuw pogingen worden ondernomen om op bestaande campings of op andere locaties meestal ver van de bebouwde kom grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken;

• er regionaal onderzoek uitgevoerd is naar aantallen en verblijfsduur van arbeidsmigranten in de regio;

roept het college op

• om de resultaten c.q. de voorlopige resultaten van het regionale onderzoek te delen met de raad;

• om ten aanzien van huisvesting van arbeidsmigranten geen medewerking toe te zeggen als het plannen betreft die afwijken van het vastgestelde beleid en/of die vanwege bestemmingsplanwijziging of anderszins de goedkeuring van de raad behoeven

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *