klimaatbeleid en woningbouw

De Raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen

Onderwerp: klimaatbeleid en woningbouw

De Raad,

Constaterende dat

– De Tweede Kamer op dinsdag 30 januari 2018 besloten heeft dat gemeenten mogen bepalen of bij nieuwbouwwoningen een gasaansluiting wordt gerealiseerd;
– In de wet is vastgelegd dat er in principe geen gasaansluiting wordt gerealiseerd tenzij er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang, waaronder begrepen de maatschappelijke kosten en baten;
Overwegende dat
– Om de klimaatdoelen van Parijs te halen het noodzakelijk is dat woningen op een duurzame wijze verwarmd worden en dat op termijn het gebruik van aardgas uitgefaseerd zal worden;
– Vanwege de klimaatdoelstellingen én de maatschappelijke kosten die met de aanleg van aardgasnetten gemoeid zijn, het niet wenselijk is om nieuwbouwwoningen nog op aardgas aan te sluiten.
Verzoekt het college
1. te onderzoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de realisatie van gasloze woningen in Peel en Maas;
2. te onderzoeken welke stappen, met wie en op welke termijn genomen kunnen worden om de reeds bestaande woningen die nog voor het allergrootste deel gebruik maken van gas voor 2040 gasloos te maken
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *