Mood haoje

De coronacrisis duurt langer dan menigeen dacht. Veel inwoners van onze gemeente zijn zwaar getroffen wat betreft gezondheid en/of bestaanszekerheid. Wat betreft gezondheid bieden veel mensen hulp, in ziekenhuizen, verpleeghuizen, zorgcentra, thuiszorg, mantelzorg. De ergste vormen van bestaansonzekerheid worden verlicht door regelingen van de landelijke overheid. Die moeten soms nog beter afgestemd worden op situaties en problemen waarmee met name veel kleine zelfstandigen en ondernemers geconfronteerd worden.

Naast dit en naast allerlei andere vormen van hulp en ondersteuning die onderling gegeven wordt, heeft ook de gemeentelijke overheid een taak om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten of zo mogelijk weg te nemen.

Begin april heeft de fractie PvdA/GroenLinks aan het college gevraagd welke extra maatregelen de gemeente kan nemen in aanvulling op het landelijke hulpprogramma. Eind vorige week heeft het college onze vragen beantwoord en enkele maatregelen genoemd die met name van belang zijn voor bedrijven en organisaties: uitstel van betaling van een aantal belastingen; meer tijd om rekeningen te betalen; steunfonds voor anti-corona-initiatieven; doorbetalen van subsidies. Mogelijk kunnen daar nog compensatie- en coulanceregelingen aan toegevoegd worden of nog andere maatregelen die korte-termijn-gevolgen kunnen verzachten. Dat en nog meer is hard nodig.

Daarnaast vinden wij het nodig dat wij allen als samenleving nadenken en openbare discussies starten over de wijze waarop wij onze samenleving opnieuw inrichten na de coronacrisis. Eenvoudigweg de draad van vòòr de crisis opnemen, kan volgens ons niet. Drie grote uitdagingen vragen om ingrijpende veranderingen. Ze moeten wereldwijd én lokaal én in samenhang worden aangepakt. Naast de economische crisis zijn dat het klimaatvraagstuk en de groeiende kloof tussen rijk en arm. Wij roepen iedereen op met ons mee te denken over passende noodmaatregelen op korte termijn en perspectief biedende initiatieven en denkbeelden op langere termijn.

Intussen wensen we iedereen kracht en sterkte toe: mood haoje!

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen
Raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *