Politiek programma 2018-2022

Politiek programma 2018-2022 PvdA/GroenLinks, gemeente Peel en Maas

Sociaal en duurzaam

Missie
De combinatie PvdA/GroenLinks is een lokale progressieve beweging die zich inzet voor het tot stand brengen en in stand houden van een sociale en duurzame samenleving. Dat is een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet en waarin niemand tot tweederangs burger wordt gemaakt.

Een samenleving waarin coöperatie voorrang heeft op concurrentie en waarin geld dient en niet dicteert. Een samenleving waarin we de aarde bewaren en het milieu sparen. Kortom, een samenleving waarin mensen bestaanszekerheid hebben, een goede kwaliteit van leven en een gezond leefklimaat.

Burgers zijn klaar voor sociale verandering die hier voor nodig zijn. Ze moeten er wel op kunnen vertrouwen dat hun stem een ​​verschil zal maken. We willen burgers en burgerinitiatieven verbinden, zodat een enkele stem wel verschil maakt. Door burgers met elkaar te verbinden rondom belangrijke sociale thema’s krijgen zij de mogelijkheid elkaar te activeren en inspireren. Hiermee stellen we de burger centraal bij het oplossen van politieke uitdagingen. Dat geldt voor niet alleen voor de speerpunten van ons beleid; het geldt voor al ons politiek denken en doen.

Speerpunten

De komende jaren concentreren wij onze aandacht op 5 speerpunten

  1. We maken een economie die de aarde spaart en de gezondheid bewaart
  2. We maken ons sterk voor solidariteit en bestaanszekerheid
  3. We zetten ons in om kennis en macht te spreiden
  4. We bouwen een goed en eerlijk huisvestingsbeleid
  5. We vernieuwen de relatie tussen burgers en overheid
Speerpunt 1

Economie die de aarde spaart en de gezondheid bewaart

 

Concrete maatregelen

De intensieve veehouderij en grootschalige landbouw moet omwille van eigen toekomstbehoud en toekomstbehoud van de omgeving innoveren en meer in overeenstemming gebracht worden met de natuur. Daarnaast ondersteunen we kleinschalige en natuurvriendelijke landbouw/tuinbouw. We intensiveren het overleg met de sector om innovaties te ondersteunen; we zwengelen de discussie aan over het verminderen de veestapel, te beginnen in kwetsbare gebieden. En we zorgen dat ieder dier voldoende beweegruimte heeft.
We zorgen dat de lucht geklaard wordt en dat de gezondheid van omwonenden niet beschadigd wordt. We brengen de aanwezigheid van fijnstof en ammoniak in kaart, nemen maatregelen om deze terug te dringen en bij planontwikkeling laten we gezondheid zwaar meewegen. We zorgen ervoor dat het aantal bomen (in de kernen) met 5 % toeneemt.
We benaderen lokale/regionale bedrijven/ondernemingen om samen een experiment op te zetten met een ‘lokale munt’als stimulans om een lokale economie op te bouwen. Subsidie keren we deels uit in lokale munt en gemeente betaalt producten deels met lokale munt.
We ondersteunen het opwekken van duurzame energie en we voeren als gemeente een actief beleid van energiebesparing. We plaatsen zonnepanelen op alle openbare gebouwen.

We staan positief t.o.v. initiatieven voor plaatsing windmolens.

We maken een beleidsplan Schone Mobiliteit. Daarin geven wij voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch (openbaar) vervoer. Het gemeentelijk wagenpark nog verder vervangen door elektrisch vervoer; zorgen voor meer en snellere oplaad-punten in de gemeente.

We maken de gemeente fietsvriendelijk

Via de aanleg van vrijliggende fietsaden met name op schoolroutes.

We stimuleren circulaire economie en deeleconomie: spaart grondstoffen, voorkomt afval, maakt goederen beter betaalbaar, weert overtollig blik (auto’s) op straat, bevordert onderlinge contacten tussen mensen. We stellen een actieplan deeleconomie op; als eerste maatregel geven we extra steun aan repaircafés.
We stimuleren de vestiging van duurzame innovatieve ondernemingen.We maken het aanbestedingsbeleid dienstbaar aan het doel van een verduurzaming van de economie.
We zorgen ervoor dat de biodiversiteit sterk verbetert We stellen een actieplan op met  praktische tips wat inwoners, buurten, bedrijven en organisaties en de gemeente kunnen doen om de biodiversiteit te behouden en te verbeteren. Concreet denken we hier o.a. aan: Bermen zo min mogelijk maaien, wisselteelt, plastic na gebruik opruimen, inzaaien van winterhoeken, akkers zijn in de winter groen of vol stoppels, wekelijks publiceren van goede initiatieven waarbij de gemeente het goede voorbeeld geeft.

 

Speerpunt 2:

We maken ons sterk voor solidariteit en bestaanszekerheid

 

Concrete maatregelen

We weren bedrijven met bulkbanen en eisen fatsoenlijke betaling voor fatsoenlijk werk. We stimuleren dat bedrijven samenwerken om mensen heel het jaar door werkzekerheid te garanderen tegen fatsoenlijke betaling. We werken alleen mee aan vestiging van bedrijven die een sociaal beleid voeren voor werknemers; we nodigen sectoren uit om samen een arbeidspool te maken om mensen werkzekerheid te bieden.
We ondersteunen initiatieven als ‘Wij maken werk van werk’ waarin ondernemers en gemeenten samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (werk)plek te bieden om zich te ontwikkelen en mee te doen op de arbeidsmarkt. We geven als gemeente zelf het goede voorbeeld door in ieder team plekken te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
We willen meer waardering voor zorgarbeid en we geven ruimte aan eigen initiatieven van burgers om zorgstructuren op te zetten als vervanging of aanvulling op institutionele zorg, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in initiatieven rond dorpsdagvoorzieningen, dorpsvervoer, infoloketten en de pilot hulp bij het huishouden onder regie van vitale gemeenschappen. We ondersteunen collectieven van burgers die zorgcoöperaties opzetten: deze initiatieven krijgen voldoende middelen om zich te ontwikkelen tot een goed alternatief voor de zorg die zich voegt naar de wetten van de markt.
Wij maken ons sterk voor een leefbaar (basis)inkomen en we creëren zekere banen met behulp van uitkeringsgelden en loonkostensubsidie. We maken een goede regeling voor het bijverdienen in de bijstand; we verzetten ons tegen het vervangen van loon-kostensubsidie door loondispensatie.
We blijven huishoudens helpen via goed minimabeleid met als kern een ruime collectieve zorgkostenverzekering. We ondersteunen burgerinitiatieven zoals leergeld, voedselbank, sportfonds, cultuurfonds; tegelijk binden we de strijd aan tegen armoede door creatieve wegen te banen uit de landelijke afbraak van sociale grondrechten. We zetten een experiment op dat de gemeente schulden opkoopt en een regeling treft met schuldeisers en afspraken maakt met mensen die kampen met problematische schulden om naar vermogen schulden af te lossen met vooruitzicht op een nieuwe start met schone lei.

 

We zorgen dat kinderen uit alle gezinnen mee kunnen doen op school en in de buurt.

We ondersteunen het project Kidzz & armoede dat jeugdigen stimuleert om na te denken over armoede en rijkdom.

We ondersteunen burgerinitiatieven die zelf acties ondernemen om bestaanszekerheid te herstellen en te behouden.

We proberen te verhinderen dat de groeiende ongelijkheid in de wereld vaste voet aan de grond krijgt in onze gemeente en we bevorderen dat verschillende bevolkingsgroepen in contact blijven met elkaar. We verstrekken gemeenschappen middelen om zich in te zetten voor de ontvangst van statushouders en andere nieuwkomers. We betrekken de verenigingen hier nadrukkelijk bij.
Door de krimp komt het ledenaantal van een aantal verenigingen onder druk te staan.  Dit maakt actieve samenwerking en eventuele fusies tussen verenigingen op de duur noodzakelijk. We stimuleren actief samenwerking en eventuele fusies tussen verenigingen.

 

 

Speerpunt 3:

We zetten ons in om kennis en macht te spreiden

 

Concrete maatregelen

We werken samen met het onderwijs om aan alle jongeren passend onderwijs en passende zorg te garanderen. We zetten een experiment op om gemeentelijk geld en onderwijsgeld voor zorg en ondersteuning van leerlingen in één portemonnee te doen om daarmee een integrale aanpak te bevorderen.
We ijveren voor nieuwe vorm van onderwijs, waarin kinderen gelijke kansen krijgen en waarin minder nadruk gelegd wordt op toetsen en meer nadruk op het opwekken en in stand houden van verbazing en verwondering bij kinderen. We vormen een werkgroep die mogelijkheden verkent om scholen niet te laten verworden tot ‘toetsfabrieken’, maar om te vormen tot instellingen die overdracht van kennis, drive en passie centraal stellen.
We bestrijden vroegtijdig schoolverlaten en bevorderen dat iedere jongere van school afgaat met een diploma. We zorgen voor goede samenwerking tussen scholen, gezinscoaches en de leerplichtambtenaar, waarbij de laatste niet vanuit de regels werkt maar meewerkt aan passend maatwerk. Bij persoonlijke problemen moeten leerlingen snel hulp krijgen.
We gaan achterstanden in taal en onderwijs tegen.

Allochtonen krijgen extra aandacht bij het leren van de Nederlandse taal.

We ondersteunen projecten om laaggeletterdheid bij volwassenen en kinderen te bestrijden.

We ondersteunen huiswerkbegeleiding van kinderen die thuis deze hulp niet (kunnen) krijgen.

We stimuleren de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs We blijven het technolab ondersteunen als voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en gemeente.
We willen dat kinderen zo vroeg mogelijk naar school kunnen en stellen voldoende geld beschikbaar voor voor- en vroegschoolse educatie. We steunen de vorming van integrale kindcentra.
We willen dat iedereen meekan met moderne vormen van communicatie We stellen gelden beschikbaar om mensen vertrouwd te maken met het gebruik van computer/internet
We voeren gericht beleid om gevolgen van slechte sociale, economische en cultureel omstandigheden voor ontwikkeling van kinderen weg te nemen of zo klein mogelijk te maken. We stellen middelen beschikbaar voor de herinvoering van het schoolzwemmen

 

 

Speerpunt 4:

We bouwen een goed en eerlijk huisvestingsbeleid

 

Concrete maatregelen

Fatsoenlijke huisvesting is een sociaal grondrecht. Wij maken ons sterk voor het recht van een ieder op goede huisvesting: voor iedereen een betaalbare woning. Meer sociale woningbouw; we ondersteunen initiatieven c.q. nemen als gemeente zelf initiatieven om sociale huurwoningen te bouwen. We investeren extra in de herstructurering en levensloopbestendig maken van bestaande woningen.
We geven extra aandacht aan doelgroepen die in een moeilijke positie verkeren op de woningmarkt. We zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor jongeren, starters, statushouders, arbeidsmigranten. Extra aandacht is er voor mensen die vormen van beschermd wonen nodig hebben.

 

Betaalbare woonruimte voor mensen met een beperkt inkomen is dringend nodig. Door leegstaande winkelpanden of andere panden in de gemeente geschikt te maken voor huisvesting, liefst door woningzoekenden zelf, zou dit probleem kunnen worden aangepakt. De gemeente richt een fonds op om initiatiefnemers hulp te kunnen bieden bij de start van een gezamenlijk initiatief tot ver/hernieuwbouw. In tijdelijke behoefte aan woningen wordt voorzien door de bouw van flexwoningen.
De woningmarkt houdt niet op bij de grens van onze gemeente. We zetten ons actief in voor samenwerking in de regio wat betreft woningbouw. we maken afspraken in de regio over een toekomstbestendig huisvestingsbeleid, waarbij we met name oog hebben voor het geschikt houden van de bestaande voorraad woningen en het bouwen naar toekomstige behoeftes.
We stimuleren dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving We voeren een campagne om mensen bewust te maken van de noodzaak hun woning aan te passen aan de toekomstige woonbehoefte. Daarnaast zorgen we voor goed samenspel tussen WMO-beleid en huisvestingsbeleid
We investeren in het energieneutraal maken van woningen We streven ernaar om het woningbestand al in 2030 CO2-neutraal te hebben i.p.v. in 2050
We stimuleren dat beschikbare woonruimte optimaal wordt gebruikt We zijn terughoudend met het toepassen van woonkostendelersnorm

 

Speerpunt 5:

We vernieuwen de relatie tussen burgers en overheid

 

Concrete maatregelen

We intensiveren de zoektocht naar een vernieuwing van de democratie We versterken de dialoog met collectieven van burgers;

We blijven experimenteren met de raad van gelote burgers

We evalueren en verdiepen het denken en doen m.b.t. zelfsturing. We intensiveren de contacten tussen dorpsoverleggen en gemeenteraad. We maken een scherper onderscheid tussen participatie en zelfsturing en we gaan een open dialoog aan met dorpsoverleggen ter verduidelijking van ieders positie en rol.
We evalueren en verdiepen samenwerkingsvormen met burgercollectieven die zelf de uitvoering van publieke taken ter hand nemen We maken meerjarige afspraken met burgercollectieven die nieuwe werkwijze van hulp bij het huishouden uitvoeren en met collectieven van werkgevers die uitvoering geven aan het initiatief ‘wij maken werk van werk’.
Bij het maken van afspraken over zorgvoorzieningen houden we rekening met de positie en werking van burgercollectieven We geven burgerinitiatieven voorrang boven inkoop via de markt.
We betrekken jongeren bij zoektocht naar democratische vernieuwing We stellen voor om als gemeenteraad de komende vier jaar een structureel overleg aan te gaan met bovenbouw-leerlingen over hun opvattingen over politiek en over democratie en we faciliteren hun deelname.

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *