Politiek programma 2022-2025

PvdA/GroenLinks Peel en Maas: Voor een groene en solidaire toekomst!

Missie

De combinatie PvdA/GroenLinks is een lokale progressieve beweging die zich inzet voor het tot stand brengen en in stand houden van een groene en solidaire samenleving. Met ernst en optimisme werken we aan een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet en waarin niemand tot tweederangsburger wordt gemaakt. Een samenleving waarin coöperatie voorrang heeft op concurrentie en waarin geld dient en niet dicteert. Een samenleving waarin we de aarde bewaren en het milieu sparen. Kortom, een samenleving waarin mensen bestaanszekerheid hebben en genieten van een goede kwaliteit van leven en een gezond leefklimaat.

Wij willen ertoe bijdragen dat burgers in staat en bereid zijn om in solidariteit met kracht en creativiteit de veranderingen te bewerkstellingen die voor zo’n samenleving en zo’n zonnige toekomst nodig zijn. Burgers moeten er wel op kunnen vertrouwen dat hun stem en inzet het ​​verschil maken. Om dat te garanderen willen wij collectieven van burgers die zich inzetten voor een groene en solidaire samenleving ondersteunen. Door burgers met elkaar te verbinden rondom belangrijke thema’s krijgen zij de mogelijkheid elkaar te activeren en te inspireren. Hiermee stellen we samenwerkende burgers centraal bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Dat vraagt tegelijkertijd een overheid die duidelijkheid schept en besluiten durft te nemen. Dat geldt niet alleen voor de speerpunten van ons beleid; het geldt voor al ons politiek denken en doen.

 

Speerpunten

De komende jaren concentreren wij onze aandacht op 5 speerpunten:

  1. Goede en betaalbare huisvesting voor iedereen.
  2. Een economie die aarde, mens en dier gezond houdt.
  3. Bestaanszekerheid met leefbaar inkomen voor iedereen, fatsoenlijk werk, goede zorg, passend onderwijs en solidaire energietransitie.
  4. Ruimte voor kleinschalige initiatieven, behoud van voorzieningen, minder stress en meer aandacht voor elkaar.
  5. Een overheid met visie, daadkracht en vertrouwen in mensen; open, eerlijk, dienstbaar en met respect voor diversiteit.

Speerpunt 1

 

Goede en betaalbare huisvesting

 

 

Concrete maatregelen

 

Sociale woningbouw maken we beter mogelijk door de woning-corporaties te ondersteunen met grondaankopen via een gereduceerde prijs. Terreinen in bezit van de gemeente, zoals bijvoorbeeld Meulenveld in Maasbree, gebruiken we voor sociale woningbouw
We zorgen ervoor dat we als gemeente een actieve grondpolitiek voeren, waarbij we gronden benutten voor het algemeen belang van alle inwoners en niet gebruiken als middel om de algemene reserve van de gemeente te vergroten.

 

 

Gronden die we nu nog in bezit hebben, verkopen we niet aan grote project-ontwikkelaars. We hanteren het principe van erfpacht om de gronden via de markt te benutten, dan wel via een pacht-overeenkomst met agrariërs.
Bij nieuwe woningbouwprojecten die wel via projectontwikkelaars van start gaan, stellen we voorwaarden aan het type woningen. Middenhuur-, starters- en seniorenwoningen krijgen hierbij voorrang.

 

 

In nieuwe projecten als Kuukven III en op herstructureringslocaties in de kernen worden eerst en vooral goedkope huur- en koopwoningen gebouwd, toegankelijk voor jongeren en ouderen. We verbinden hier in de voorwaarden quota aan.
We zorgen ervoor dat in kernen en wijken meer diversiteit is wat betreft woningbouw. We plaatsen daarom duurdere en goedkopere woningen, starters- en seniorenwoningen door elkaar heen.

 

 

In het Giel Petershof in Egchel splitsen we de kavels en geven zo goedkopere koopwoningen ook ruimte. Bovendien geven we ook daar en elders de woningstichtingen ruimte om sociale woningbouw te realiseren.
Initiatieven op het gebied van wonen vanuit de kernen ondersteunen we via woonondersteuners/projectleiders.

 

 

 

Initiatieven, zoals bijvoorbeeld vanuit Baarlo (kansenlocaties) en Maasbree (bv Laefplein) ondersteunen we actief via een vast aanspreekpunt vanuit de gemeente. De gemeente maakt in dialoog helder wat wel en wat niet mogelijk is.
Nieuwe, innovatieve initiatieven vanuit groepen bewoners, zoals bijvoorbeeld duurzaam, coöperatief wonen, ondersteunen we. We faciliteren initiatieven op het gebied van duurzaam wonen, zoals projecten rond samenzorgend wonen en tiny houses
Wonen zien we als een sociaal recht en niet als een beleggingsmogelijkheid.

 

 

 

Initiatieven worden gewogen langs de lijn van het sociaal belang en niet vanuit het financieel belang van gemeente of beleggers. Bij twijfel krijgt het sociale aspect altijd voorrang.
We stimuleren dat beschikbare woonruimte optimaal wordt benut. We zijn terughoudend met het toepassen van de woonkostendelersnorm.

Speerpunt 2

 

Een economie die aarde, mens en dier gezond houdt

 

 

Concrete maatregelen

We dringen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in onze gemeente fors terug.

 

We stoppen met het gebruik van glyfosaat op gronden van de gemeente. Samen met agrariërs zoeken we naar alternatieven.
We dringen de uitstoot van stikstof en ammoniak fors terug.

 

 

 

We richten in gevoelige gebieden echte meetpunten in en gaan in gesprek met burgers en boeren over verbetering van kwaliteit van de lucht. Bij te veel uitstoot treden we actief handhavend op.
We stimuleren circulaire economie en deeleconomie: spaart grondstoffen, voorkomt afval, maakt goederen beter betaalbaar, weert overtollig blik (auto’s) op straat, bevordert onderlinge contacten tussen mensen.

 

We maken een actieplan deeleconomie en ondersteunen repaircafés. We stimuleren de vestiging van duurzame innovatieve ondernemingen. In het inkoop- en het aanbestedingsbeleid wordt circulariteit een belangrijk criterium.
We zetten in op circulaire landbouw.

 

 

 

We dringen de intensieve veeteelt zoveel mogelijk terug via vrijwillige saneringen. Nieuwe uitbreidingen van IV staan we niet toe. We helpen agrariërs met kennis en contacten om de overstap te maken naar biologische en circulaire landbouw.
Lokale ondernemers ondersteunen we.

 

 

 

We geven ruimte aan kleinschalig ondernemen binnen en buiten de kernen. Ook steunen we initiatieven om via een peel-en-maas-munt of voucher de lokale economie te versterken.
We zetten niet langer in op groei van de logistieke sector en de sector van de glastuinbouw.

 

 

 

Uitleg van industrieterreinen omkleden we met voorwaarden t.a.v. duurzaamheid en criteria voor verkeersbewegingen. Nieuwe uitleg van klavertje 4 in Maasbree schrappen we.
Biologische tuinbouw stimuleren we.

 

 

We stimuleren het vermarkten van biologische producten van eigen tuinders door b.v. verkoopruimten te faciliteren en voedselcoöperaties te ondersteunen.
We maken een beleidsplan Schone Mobiliteit. Daarin promoten we deelvervoer en elektrisch (openbaar) vervoer en geven we voorrang aan voetgangers, scootmobiels en fietsers.

 

 

Gemeente maakt nog meer voertuigen elektrisch en plaatst meer en snellere oplaadpunten. Uitbreiding 30 km zones in kernen waar straten leefgebied zijn van voetgangers en kinderen en de auto te gast is. Meer vrijliggende fietspaden, vooral op schoolroutes. Omwille van meer rust en schonere lucht vervangen we benzinebladblazers door elektrische voor per se op te ruimen bladeren.
We voeren een actief gemeentelijk natuurbeleid. Meer middelen vrij voor natuureducatie en kleinschalige projecten biodiversiteit.

We steunen initiatieven van bewoners om hun straat te vergroenen. We planten meer bomen om CO-2 op te vangen.

Speerpunt 3

 

Bestaanszekerheid met leefbaar inkomen voor iedereen, fatsoenlijk werk, goede zorg, passend onderwijs en solidaire energietransitie

 

 

Concrete maatregelen

We ijveren voor onderwijs waarin kinderen gelijke kansen krijgen en waarin minder nadruk gelegd wordt op toetsen en meer nadruk op het opwekken en in stand houden van verbazing en verwondering bij kinderen. We gaan achterstanden in taal en onderwijs tegen. We bestrijden vroegtijdig schoolverlaten en bevorderen dat iedere jongere de school verlaat met een diploma op zak. We zorgen voor goede samenwerking tussen scholen, gezinscoaches en de leerplichtambtenaar, waarbij de laatste niet vanuit de regels werkt maar meewerkt aan passend maatwerk.

Bij persoonlijke problemen moeten leerlingen snel en adequaat hulp krijgen.

We zorgen dat kinderen en jongeren uit alle huishoudens mee kunnen doen op school, in de buurt, bij sport en cultuur.

 

We ondersteunen initiatieven als leergeld, sport- en cultuurfonds, voedsel- en kledingbank. We zetten een experiment op om met name jongeren die kampen met problematische schulden te helpen. We stellen middelen beschikbaar voor de herinvoering van het schoolzwemmen.
We weren bedrijven met bulkbanen en eisen fatsoenlijke betaling voor fatsoenlijk werk. We geven als gemeente het goede voorbeeld door flexwerk te ontmoedigen.

 

We werken alleen mee aan vestiging van bedrijven die een sociaal beleid voeren.

De gemeente maakt geen gebruik van pay-rollconstructies met flexwerkers en geeft het goede voorbeeld door het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij maken ons sterk voor een leefbaar inkomen en we creëren zekere banen met behulp van uitkeringsgelden en loonkostensubsidie. We zijn ruimhartig in het toekennen van tegemoetkomingen aan minima.

 

 

 

We brengen de mogelijkheden van de bijzondere bijstand extra onder de aandacht. De voordeurdelersnorm rekken we op: bijstandsgerechtigden met kinderen van boven de 18 korten we niet. We blijven onder de aandacht brengen dat het minimumloon (en de koppeling met de bijstand) omhoog moet.
Energiearmoede gaan we tegen en we helpen bij de warmtetransitie.

 

 

 

We onderzoeken samen met wijken en buurten wat mogelijk is m.b.t. isolatie en transitie naar duurzame energiebronnen. We denken aan een revolverend fonds om renteloos te lenen en een project om lage inkomensgroepen met eigen woning of klein bedrijf te ondersteunen met het (collectief) installeren van zonnepanelen en (hybride) warmtepompen.
We proberen te verhinderen dat de groeiende ongelijkheid en het toenemende racisme in de wereld vaste voet aan de grond krijgen in onze gemeente en we bevorderen dat verschillende bevolkingsgroepen in contact blijven met elkaar. We verstrekken gemeenschappen middelen om zich in te zetten voor de ontvangst van statushouders en andere nieuwkomers. We betrekken de verenigingen hier nadrukkelijk bij.

Speerpunt 4

 

Ruimte voor kleinschalige initiatieven, behoud van voorzieningen, minder stress en meer aandacht voor elkaar

 

Concrete maatregelen

We ondersteunen de leefbaarheid in de kernen door het op peil houden van basisvoorzieningen.

 

We streven naar het behoud van de basisschool in de kleinere kernen van Peel en Maas. We stimuleren dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.
Initiatieven vanuit de dorpen op het gebied van zorg, cultuur of natuur ondersteunen we.

 

 

 

Het project Hulp bij het Huishouden onder regie van de dorpen ondersteunen we, evenals initiatieven zoals dorpsvervoer en dorpsontmoetingen en ontmoetingen van lotgenoten. Mantelzorgers ondersteunen we en we verruimen de mogelijkheden van respijtzorg.
Verenigingen blijven we ondersteunen.

 

 

 

We helpen verenigingen, ook om samen na te denken over het voortbestaan. We ondersteunen ook groepen met nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur, muziek, dans en sport.
Cultureel erfgoed heeft onze voortdurende aandacht.

 

 

 

Heemkundeverenigingen ondersteunen we en we luisteren naar wat mensen in de kernen ervaren als belangrijk erfgoed. We stimuleren de samenwerking in het Erfgoedplatform Peel en Maas.
We proberen de ‘samenloosheid’ terug te dringen.

 

We stimuleren collectieve woonvormen, waar ouderen en zorgbehoevenden ‘gemengd’ met andere medeburgers kunnen wonen. Dit helpt eenzaamheid voorkomen, en vergroot de mogelijk- heden om elkaar te helpen.
We stimuleren dat iedereen kan blijven deelnemen aan het openbare leven.

 

 

 

In samenspraak met groepen en organisaties van mensen met een beperking maken we een overzicht en actieplan welke voorzieningen meer toegankelijk gemaakt kunnen worden.
We maken extra werk van gezondheidsbeleid.

 

 

 

We bestrijden sociaal-economische gezondheidsverschillen ten gevolge van (te) laag inkomen en mede daardoor ontstane stress.
We ijveren voor een samenleving met economische en sociale omstandigheden die mensen en met name jongeren minder of liever helemaal niet aanzetten tot jachtigheid en ongezonde prestatiegerichtheid. We vragen de GGD een onderzoek te doen onder inwoners van Peel en Maas wat betreft ervaren stress en vragen een plan om dit vraagstuk aan te pakken.

Speerpunt 5

 

Een overheid met visie, daadkracht en vertrouwen in mensen; open, eerlijk, dienstbaar en met respect voor diversiteit

 

 

Concrete maatregelen

  Voor ons begint de democratie van onderaf. Bij mensen die hun straat, hun buurt of hun gemeente beter willen maken. Wij geloven dat veranderingen beter worden wanneer inwoners daarover meepraten. Daarbij is het belangrijk dat iedereen een stem heeft, niet alleen de gevestigde belangen.
We vinden dat burgers meer invloed op het beleid moeten hebben dan één keer in de vier jaar naar de stembus gaan. We experimenteren met nieuwe vormen van directe democratie. Referenda geven doorgaans te weinig ruimte aan de verschillende overwegingen in een vraagstuk. Daarom geven we de voorkeur aan andere vormen, zoals de raad van gelote burgers.
We streven naar een gemeenteraad die een doordachte en doorleefde invulling geeft aan zelfsturing. We zorgen dat de gemeenteraad  regel-matig met de dorpsoverleggen denkbeelden en ervaringen uitwisselt, om elkaars positie en rol goed te blijven onderkennen en te respecteren.
De gemeente dient open en duidelijk te communiceren.

 

 

De gemeente is transparant en duidelijk over wat kan en niet kan. De gemeente neemt b.v. een helder besluit over de verkeerssituatie in Kessel, want daar is de gemeente aan zet. Hetzelfde geldt voor de

elektriciteit-bekabeling in Kessel-Eik.

De gemeente reageert op tijd en open op initiatieven van burgers.

 

 

 

Plannen vanuit de dorpsoverleggen of individuele initiatieven worden gedeeld met de gemeenteraad en de beantwoording geschiedt op tijd en is duidelijk.
We streven naar een ambtenarenbestand dat een goede afspiegeling is van de samenleving in Peel en Maas. Dat komt de dienstverlening aan de burgers ten goede. We stimuleren dat de gemeente zich inspant om haar personeelsbestand diverser en inclusiever te maken.
We ondersteunen de verdere digitalisering van het openbaar om beleid en uitvoering goed te kunnen controleren, maar we houden wel de vinger aan de pols wat betreft digitalisering. Daarbij houden we rekening met mensen die zich minder thuis voelen bij alles wat met de computer te maken heeft. Inwoners hebben recht op menselijk contact met de gemeente als ze dat willen. Alle gegevens die de gemeente digitaal beschikbaar stelt, moeten daarom ook offline toegankelijk zijn.