Politiek programma 2022-2025

PvdA/GroenLinks Peel en Maas: Voor een groene en solidaire toekomst!

Missie

De combinatie PvdA/GroenLinks is een lokale progressieve beweging die zich inzet voor het tot stand brengen en in stand houden van een groene en solidaire samenleving. Met ernst en optimisme werken we aan een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet en waarin niemand tot tweederangsburger wordt gemaakt. Een samenleving waarin coöperatie voorrang heeft op concurrentie en waarin geld dient en niet dicteert. Een samenleving waarin we de aarde bewaren en het milieu sparen. Kortom, een samenleving waarin mensen bestaanszekerheid hebben en genieten van een goede kwaliteit van leven en een gezond leefklimaat.

Wij willen ertoe bijdragen dat burgers in staat en bereid zijn om in solidariteit met kracht en creativiteit de veranderingen te bewerkstellingen die voor zo’n samenleving en zo’n zonnige toekomst nodig zijn. Burgers moeten er wel op kunnen vertrouwen dat hun stem en inzet het ​​verschil maken. Om dat te garanderen willen wij collectieven van burgers die zich inzetten voor een groene en solidaire samenleving ondersteunen. Door burgers met elkaar te verbinden rondom belangrijke thema’s krijgen zij de mogelijkheid elkaar te activeren en te inspireren. Hiermee stellen we samenwerkende burgers centraal bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Dat vraagt tegelijkertijd een overheid die duidelijkheid schept en besluiten durft te nemen. Dat geldt niet alleen voor de speerpunten van ons beleid; het geldt voor al ons politiek denken en doen.

 

Speerpunten

De komende jaren concentreren wij onze aandacht op 5 speerpunten:

 1. Goede en betaalbare huisvesting voor iedereen.
 2. Een economie die aarde, mens en dier gezond houdt.
 3. Bestaanszekerheid met leefbaar inkomen voor iedereen, fatsoenlijk werk, goede zorg, passend onderwijs en solidaire energietransitie.
 4. Ruimte voor kleinschalige initiatieven, behoud van voorzieningen, minder stress en meer aandacht voor elkaar.
 5. Een overheid met visie, daadkracht en vertrouwen in mensen; open, eerlijk, dienstbaar en met respect voor diversiteit.

Speerpunt 1

 

Goede en betaalbare huisvesting

 

 

Concrete maatregelen

 

Sociale woningbouw maken we beter mogelijk door de woning-corporaties te ondersteunen met grondaankopen via een gereduceerde prijs. Terreinen in bezit van de gemeente, zoals bijvoorbeeld Meulenveld in Maasbree, gebruiken we voor sociale woningbouw
We zorgen ervoor dat we als gemeente een actieve grondpolitiek voeren, waarbij we gronden benutten voor het algemeen belang van alle inwoners en niet gebruiken als middel om de algemene reserve van de gemeente te vergroten.

 

 

Gronden die we nu nog in bezit hebben, verkopen we niet aan grote project-ontwikkelaars. We hanteren het principe van erfpacht om de gronden via de markt te benutten, dan wel via een pacht-overeenkomst met agrariërs.
Bij nieuwe woningbouwprojecten die wel via projectontwikkelaars van start gaan, stellen we voorwaarden aan het type woningen. Middenhuur-, starters- en seniorenwoningen krijgen hierbij voorrang.

 

 

In nieuwe projecten als Kuukven III en op herstructureringslocaties in de kernen worden eerst en vooral goedkope huur- en koopwoningen gebouwd, toegankelijk voor jongeren en ouderen. We verbinden hier in de voorwaarden quota aan.
We zorgen ervoor dat in kernen en wijken meer diversiteit is wat betreft woningbouw. We plaatsen daarom duurdere en goedkopere woningen, starters- en seniorenwoningen door elkaar heen.

 

 

In het Giel Petershof in Egchel splitsen we de kavels en geven zo goedkopere koopwoningen ook ruimte. Bovendien geven we ook daar en elders de woningstichtingen ruimte om sociale woningbouw te realiseren.
Initiatieven op het gebied van wonen vanuit de kernen ondersteunen we via woonondersteuners/projectleiders.

 

 

 

Initiatieven, zoals bijvoorbeeld vanuit Baarlo (kansenlocaties) en Maasbree (bv Laefplein) ondersteunen we actief via een vast aanspreekpunt vanuit de gemeente. De gemeente maakt in dialoog helder wat wel en wat niet mogelijk is.
Nieuwe, innovatieve initiatieven vanuit groepen bewoners, zoals bijvoorbeeld duurzaam, coöperatief wonen, ondersteunen we. We faciliteren initiatieven op het gebied van duurzaam wonen, zoals projecten rond samenzorgend wonen en tiny houses
Wonen zien we als een sociaal recht en niet als een beleggingsmogelijkheid.

 

 

 

Initiatieven worden gewogen langs de lijn van het sociaal belang en niet vanuit het financieel belang van gemeente of beleggers. Bij twijfel krijgt het sociale aspect altijd voorrang.
We stimuleren dat beschikbare woonruimte optimaal wordt benut. We zijn terughoudend met het toepassen van de woonkostendelersnorm.

Speerpunt 2

 

Een economie die aarde, mens en dier gezond houdt

 

 

Concrete maatregelen

We dringen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in onze gemeente fors terug.

 

We stoppen met het gebruik van glyfosaat op gronden van de gemeente. Samen met agrariërs zoeken we naar alternatieven.
We dringen de uitstoot van stikstof en ammoniak fors terug.

 

 

 

We richten in gevoelige gebieden echte meetpunten in en gaan in gesprek met burgers en boeren over verbetering van kwaliteit van de lucht. Bij te veel uitstoot treden we actief handhavend op.
We stimuleren circulaire economie en deeleconomie: spaart grondstoffen, voorkomt afval, maakt goederen beter betaalbaar, weert overtollig blik (auto’s) op straat, bevordert onderlinge contacten tussen mensen.

 

We maken een actieplan deeleconomie en ondersteunen repaircafés. We stimuleren de vestiging van duurzame innovatieve ondernemingen. In het inkoop- en het aanbestedingsbeleid wordt circulariteit een belangrijk criterium.
We zetten in op circulaire landbouw.

 

 

 

We dringen de intensieve veeteelt zoveel mogelijk terug via vrijwillige saneringen. Nieuwe uitbreidingen van IV staan we niet toe. We helpen agrariërs met kennis en contacten om de overstap te maken naar biologische en circulaire landbouw.
Lokale ondernemers ondersteunen we.

 

 

 

We geven ruimte aan kleinschalig ondernemen binnen en buiten de kernen. Ook steunen we initiatieven om via een peel-en-maas-munt of voucher de lokale economie te versterken.
We zetten niet langer in op groei van de logistieke sector en de sector van de glastuinbouw.

 

 

 

Uitleg van industrieterreinen omkleden we met voorwaarden t.a.v. duurzaamheid en criteria voor verkeersbewegingen. Nieuwe uitleg van klavertje 4 in Maasbree schrappen we.
Biologische tuinbouw stimuleren we.

 

 

We stimuleren het vermarkten van biologische producten van eigen tuinders door b.v. verkoopruimten te faciliteren en voedselcoöperaties te ondersteunen.
We maken een beleidsplan Schone Mobiliteit. Daarin promoten we deelvervoer en elektrisch (openbaar) vervoer en geven we voorrang aan voetgangers, scootmobiels en fietsers.

 

 

Gemeente maakt nog meer voertuigen elektrisch en plaatst meer en snellere oplaadpunten. Uitbreiding 30 km zones in kernen waar straten leefgebied zijn van voetgangers en kinderen en de auto te gast is. Meer vrijliggende fietspaden, vooral op schoolroutes. Omwille van meer rust en schonere lucht vervangen we benzinebladblazers door elektrische voor per se op te ruimen bladeren.
We voeren een actief gemeentelijk natuurbeleid. Meer middelen vrij voor natuureducatie en kleinschalige projecten biodiversiteit.

We steunen initiatieven van bewoners om hun straat te vergroenen. We planten meer bomen om CO-2 op te vangen.

Speerpunt 3

 

Bestaanszekerheid met leefbaar inkomen voor iedereen, fatsoenlijk werk, goede zorg, passend onderwijs en solidaire energietransitie

 

 

Concrete maatregelen

We ijveren voor onderwijs waarin kinderen gelijke kansen krijgen en waarin minder nadruk gelegd wordt op toetsen en meer nadruk op het opwekken en in stand houden van verbazing en verwondering bij kinderen. We gaan achterstanden in taal en onderwijs tegen. We bestrijden vroegtijdig schoolverlaten en bevorderen dat iedere jongere de school verlaat met een diploma op zak. We zorgen voor goede samenwerking tussen scholen, gezinscoaches en de leerplichtambtenaar, waarbij de laatste niet vanuit de regels werkt maar meewerkt aan passend maatwerk.

Bij persoonlijke problemen moeten leerlingen snel en adequaat hulp krijgen.

We zorgen dat kinderen en jongeren uit alle huishoudens mee kunnen doen op school, in de buurt, bij sport en cultuur.

 

We ondersteunen initiatieven als leergeld, sport- en cultuurfonds, voedsel- en kledingbank. We zetten een experiment op om met name jongeren die kampen met problematische schulden te helpen. We stellen middelen beschikbaar voor de herinvoering van het schoolzwemmen.
We weren bedrijven met bulkbanen en eisen fatsoenlijke betaling voor fatsoenlijk werk. We geven als gemeente het goede voorbeeld door flexwerk te ontmoedigen.

 

We werken alleen mee aan vestiging van bedrijven die een sociaal beleid voeren.

De gemeente maakt geen gebruik van pay-rollconstructies met flexwerkers en geeft het goede voorbeeld door het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij maken ons sterk voor een leefbaar inkomen en we creëren zekere banen met behulp van uitkeringsgelden en loonkostensubsidie. We zijn ruimhartig in het toekennen van tegemoetkomingen aan minima.

 

 

 

We brengen de mogelijkheden van de bijzondere bijstand extra onder de aandacht. De voordeurdelersnorm rekken we op: bijstandsgerechtigden met kinderen van boven de 18 korten we niet. We blijven onder de aandacht brengen dat het minimumloon (en de koppeling met de bijstand) omhoog moet.
Energiearmoede gaan we tegen en we helpen bij de warmtetransitie.

 

 

 

We onderzoeken samen met wijken en buurten wat mogelijk is m.b.t. isolatie en transitie naar duurzame energiebronnen. We denken aan een revolverend fonds om renteloos te lenen en een project om lage inkomensgroepen met eigen woning of klein bedrijf te ondersteunen met het (collectief) installeren van zonnepanelen en (hybride) warmtepompen.
We proberen te verhinderen dat de groeiende ongelijkheid en het toenemende racisme in de wereld vaste voet aan de grond krijgen in onze gemeente en we bevorderen dat verschillende bevolkingsgroepen in contact blijven met elkaar. We verstrekken gemeenschappen middelen om zich in te zetten voor de ontvangst van statushouders en andere nieuwkomers. We betrekken de verenigingen hier nadrukkelijk bij.

Speerpunt 4

 

Ruimte voor kleinschalige initiatieven, behoud van voorzieningen, minder stress en meer aandacht voor elkaar

 

Concrete maatregelen

We ondersteunen de leefbaarheid in de kernen door het op peil houden van basisvoorzieningen.

 

We streven naar het behoud van de basisschool in de kleinere kernen van Peel en Maas. We stimuleren dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.
Initiatieven vanuit de dorpen op het gebied van zorg, cultuur of natuur ondersteunen we.

 

 

 

Het project Hulp bij het Huishouden onder regie van de dorpen ondersteunen we, evenals initiatieven zoals dorpsvervoer en dorpsontmoetingen en ontmoetingen van lotgenoten. Mantelzorgers ondersteunen we en we verruimen de mogelijkheden van respijtzorg.
Verenigingen blijven we ondersteunen.

 

 

 

We helpen verenigingen, ook om samen na te denken over het voortbestaan. We ondersteunen ook groepen met nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur, muziek, dans en sport.
Cultureel erfgoed heeft onze voortdurende aandacht.

 

 

 

Heemkundeverenigingen ondersteunen we en we luisteren naar wat mensen in de kernen ervaren als belangrijk erfgoed. We stimuleren de samenwerking in het Erfgoedplatform Peel en Maas.
We proberen de ‘samenloosheid’ terug te dringen.

 

We stimuleren collectieve woonvormen, waar ouderen en zorgbehoevenden ‘gemengd’ met andere medeburgers kunnen wonen. Dit helpt eenzaamheid voorkomen, en vergroot de mogelijk- heden om elkaar te helpen.
We stimuleren dat iedereen kan blijven deelnemen aan het openbare leven.

 

 

 

In samenspraak met groepen en organisaties van mensen met een beperking maken we een overzicht en actieplan welke voorzieningen meer toegankelijk gemaakt kunnen worden.
We maken extra werk van gezondheidsbeleid.

 

 

 

We bestrijden sociaal-economische gezondheidsverschillen ten gevolge van (te) laag inkomen en mede daardoor ontstane stress.
We ijveren voor een samenleving met economische en sociale omstandigheden die mensen en met name jongeren minder of liever helemaal niet aanzetten tot jachtigheid en ongezonde prestatiegerichtheid. We vragen de GGD een onderzoek te doen onder inwoners van Peel en Maas wat betreft ervaren stress en vragen een plan om dit vraagstuk aan te pakken.

Speerpunt 5

 

Een overheid met visie, daadkracht en vertrouwen in mensen; open, eerlijk, dienstbaar en met respect voor diversiteit

 

 

Concrete maatregelen

  Voor ons begint de democratie van onderaf. Bij mensen die hun straat, hun buurt of hun gemeente beter willen maken. Wij geloven dat veranderingen beter worden wanneer inwoners daarover meepraten. Daarbij is het belangrijk dat iedereen een stem heeft, niet alleen de gevestigde belangen.
We vinden dat burgers meer invloed op het beleid moeten hebben dan één keer in de vier jaar naar de stembus gaan. We experimenteren met nieuwe vormen van directe democratie. Referenda geven doorgaans te weinig ruimte aan de verschillende overwegingen in een vraagstuk. Daarom geven we de voorkeur aan andere vormen, zoals de raad van gelote burgers.
We streven naar een gemeenteraad die een doordachte en doorleefde invulling geeft aan zelfsturing. We zorgen dat de gemeenteraad  regel-matig met de dorpsoverleggen denkbeelden en ervaringen uitwisselt, om elkaars positie en rol goed te blijven onderkennen en te respecteren.
De gemeente dient open en duidelijk te communiceren.

 

 

De gemeente is transparant en duidelijk over wat kan en niet kan. De gemeente neemt b.v. een helder besluit over de verkeerssituatie in Kessel, want daar is de gemeente aan zet. Hetzelfde geldt voor de

elektriciteit-bekabeling in Kessel-Eik.

De gemeente reageert op tijd en open op initiatieven van burgers.

 

 

 

Plannen vanuit de dorpsoverleggen of individuele initiatieven worden gedeeld met de gemeenteraad en de beantwoording geschiedt op tijd en is duidelijk.
We streven naar een ambtenarenbestand dat een goede afspiegeling is van de samenleving in Peel en Maas. Dat komt de dienstverlening aan de burgers ten goede. We stimuleren dat de gemeente zich inspant om haar personeelsbestand diverser en inclusiever te maken.
We ondersteunen de verdere digitalisering van het openbaar om beleid en uitvoering goed te kunnen controleren, maar we houden wel de vinger aan de pols wat betreft digitalisering. Daarbij houden we rekening met mensen die zich minder thuis voelen bij alles wat met de computer te maken heeft. Inwoners hebben recht op menselijk contact met de gemeente als ze dat willen. Alle gegevens die de gemeente digitaal beschikbaar stelt, moeten daarom ook offline toegankelijk zijn.

9 reacties op “Politiek programma 2022-2025”

 1. Hans Kolk schreef:

  Ga op jullie stemmen, maar nog even dit uit maart 2020! Hoor graag jullie visie/mening hierover. Al jullie speerpunten zijn in deze economie onder te brengen. Zonnig en creatief is toch het parool!

  De snotneuzen Sunny Economy

  We zijn toe aan een nieuw economisch systeem voor onze “snotneuzen”.

  Het waarom.
  De coronacrisis doet de mensheid met twee benen op onze mooie blauwe aardbol terugkeren. Deze maakt helder duidelijk welke de eerste levensbehoeften van mensen zijn, voedsel, water, bescherming tegen weersinvloeden, gezondheid en sociale contacten. Als het gehanteerde economisch systeem zonder uitzondering al deze behoeften op duurzame wijze ondersteunt, vormt dit een basis voor levensgeluk. Zo’n duurzaam systeem moet gemaakt worden. De coronacrisis stapelt zich nu op de klimaatcrisis. Samen zorgen ze er voor dat ons huidig wereldwijd gehanteerde economisch systeem als een kaartenhuis in elkaar dreigt te storten. In vele landen wordt getracht het in leven te houden. Een tweede economische recessie hangt ons boven het hoofd. Volgens de International Labor Organisation verdwijnen wereldwijd dadelijk miljoenen banen. Zonder inkomen door werk kan dit in een aantal landen zelfs tot de hongerdood leiden. Dat risico loop je nu zelfs in de Verenigde Staten.
  De huidige crisis brengt aan het licht dat het nu gehanteerde economisch geldsysteem vele tekortkomingen heeft. Niet duurzaam werkt en daarmee aan vervanging toe is.

  Een kleine analyse.
  Het huidige geld is in de kern van de zaak een fictief iets, zonder een in de tijd gezien inhoudelijke vaste ruil/betaal waarde. Iets heeft een op ieder moment verzonnen geldwaarde.
  De waarde van een concreet iets, bijvoorbeeld een huis, gekoppeld aan euro’s, wisselt hierdoor in de tijd aan waarde. Je koopt het met 200.000 euro, je verkoopt het een jaar later voor 220.000 euro. En daarmee ben je plotsklaps als uit het niets 20.000 euro rijker, die aan iets anders te besteden zijn. Echter als de huizenmarkt inzakt wordt het huis maar 180.000 euro waard gevonden en verdwijnen er bij verkoop 20.000 euro uit het systeem. En jij bent plotsklaps 20.000 euro armer.

  ( Let wel, het huis zelf is in die tijd niet veranderd. Het bestaat nog steeds uit een dezelfde hoeveelheid bouwmaterialen die met een bepaalde hoeveelheid energiegebruik, voor het maken en brengen van dit materiaal en het bouwen, tot een huis gemaakt zijn. Dus zonder energie gebruik geen huis! Het vertegenwoordigd aldus ook in de tijd gezien, een vaste energie investeringswaarde.)

  Verder bestaat het huidige geld in twee gedaanten. Het girale virtuele niet zichtbare geld ondergebracht in computersystemen en het chartale zichtbare geld in de vorm van bankbiljetten en munten. Het girale geld kan je vermeerderen met tien vingers op een toetsenbord door extra enen en nullen in het computersysteem te brengen. Voor vermeerderen van het chartale geld zullen er persen moeten draaien. De eerste maakwijze is dus veel eenvoudiger en sneller dan de tweede. Een ander voordeel van giraal geld is dat je het bijna met de snelheid van het licht over onze wereldbol kan verplaatsen. Dit heeft de globalisering van de huidige economie heel gemakkelijk gemaakt.

  De mechanismen in het huidige economisch systeem.
  Met het huidige geld kan uit het niets bijvoorbeeld door rente en beurswerking meer geld ontstaat. Door beurswerking kan het geld ook zo maar weer tot niets verdwijnen. Banken maken ook nieuw geld door (hypotheek) leningen te verstrekken, met geld dat boekhoudkundig ontstaat. Als je gemachtigd bent, kun je als eerder aangegeven met tien vingers op een toetsenbord geld maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij de Europese Centrale Bank.
  Een belangrijke oorzaak van de crisis in 2008 was lenen. Dit kwam doordat de onderpanden in al hun vormen, waaraan de leningen gekoppeld waren, sterk in waarde verminderden of totaal verdwenen en waardoor het geïnvesteerde kapitaal in rook op ging. Lenen doen we op grote schaal nog steeds. Dus het risico voor het ontstaan van een toekomstige financiële crisis is daarmee nog steeds volop aanwezig. De corona lockdown vergroot het risico bovendien aanzienlijk omdat leningen hierdoor niet meer terugbetaald kunnen gaan worden. Een effect van het huidige systeem is dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt, dit doordat je dus onder andere met geld middels rente en beurs meer geld kan maken en door waarde vermeerdering van gekochte zaken.

  Het energie gebruik.
  Binnen het huidige systeem moet er naast voedsel, volop andere zaken gemaakt worden. Hoe meer hoe beter voor de economie en werkgelegenheid. Er is een constant streven naar economische groei. Een verklaring voor groeinoodzaak is, dat het continu ontstane meergeld, besteedt moet kunnen worden aan de koop van producten. Voor het wereldwijd maken, verplaatsen en vervoeren van die vaak overbodige vele producten en het grootschalig reizen, is wel massaal energiegebruik nodig. Deze energie wordt momenteel voor ± 95 % uit fossiele bronnen geput. Het resultaat is bekend. Deze fossiele energie consumptie is een van de hoofdoorzaken van de klimaatverandering en de vervuiling van onze aardbol. Het blijft dus voor het klimaat en milieu, met het huidige systeem, dweilen met de kraan open.

  De kapitalistische neoliberale insteek.
  Sinds Ronald Reagan en Margaret Thatcher heeft de economie de kapitalistische neoliberale richting ingeslagen. Bijna alles is aan een verdienmodel in geld gekoppeld. Het resultaat daarvan is dat ze als het ware tot een “ik” systeem geworden is. Marktwerking is het parool! Waarbij alles gefocust is op groeicijfers, efficiëntie en globalisering. De sociale component werd ondergeschikt. Dit leidt nu tot onder anderen de problemen in de zorg en dadelijk tot de eerder genoemde miljoenen werklozen. Alles vindt plaats binnen een systeem dat wereldwijd roofbouw pleegt op milieu en de natuur. En ook oorzaak is van de vervuiling van onze aardbol.

  De globalisering.
  Deze maakt het mogelijk dat het coronavirus vrij spel krijgt de wereld rond te gaan en in vele landen werkloosheid gaat veroorzaken. En die een hoop fossiele energie gebruik voor transport van mens en goederen vraagt.

  Nogmaals.
  Dat het huidige geld volledig fictief is wordt bewezen door het plotseling beschikbaar komen van veel geld.
  Verklaar eens waar plotsklaps die honderden miljarden leen-/subsidiegeld vandaan komen waar onze minister Wobke Hoekstra het over heeft. Was dat ergens in Europese reserve potjes aanwezig, ondanks dat alle staten inclusief Nederland staatsschuld hebben? ( In Amerika gaat natuurlijk alles baas boven baas, Trump toverde plotsklaps 1000 miljard dollar voor bestrijding van het virus uit de hoge hoed) Of bij de Europese Investering Bank? Of hebben de staatsbanken dat reserve geld? Zo ja waarom zijn die vele miljarden dan al lang niet van staatswege beschikbaar gesteld om het klimaatprobleem te helpen oplossen. Te noemen zijn gratis aanschaf van zonnepanelen en isoleren/verduurzamen van huizen voor iedereen. Hoe passen de Nederlandse spaar- en pensioengelden in dit geheel? De staten kunnen gaan lenen op de kapitaalmarkt. Waarbij een principe is (of was?), hoe groter het risico is dat er het niet meer terugbetaald kan worden, hoe hoger de rente is die je moet betalen. Van wie is dat geld, dat kennelijk op de kapitaalmarkt aanwezig is. Van banken met hun particuliere spaartegoeden, die de staten in 2008 wel zelf in leven hebben moeten houden? Of van de beurs aandeelhouders, waar de Nederlandse pensioenfondsen deel van uitmaken. Of de miljardairs, die hun kapitaal veelal door rentewerking en via de beursaandelen, waarbij je als je er verder goed over nadenkt, door iets in waarde te opwaarderen, vermeerderd en vergaard hebben. Kapitaal in geldeenheden uitgedrukt dat eigenlijk uit het niets giraal is ontstaan en gegroeid. Een alternatief is dat Europese staten obligaties gaan uitgeven waar rente op te vangen is. Door China op te kopen obligaties? Waarmee we eigenaar van China gaan worden. Maar die worden momenteel meestal door de Europese Centrale Bank gekocht. Waar haalt die dat geld plotseling vandaan, terwijl de Europese staten gezamenlijk een staatsschuld hebben? Staatsschuld nogmaals aan wie en wat? De rede dat de rente door de Europese Centrale Bank tot bijna 0 % is teruggebracht, (er is dus plotsklaps kennelijk geen risico meer) is te verklaren doordat anders bijvoorbeeld de middellandse zee landen acuut failliet verklaart moeten worden. Lage nu zelfs negatieve rente waardoor Nederlandse pensioengerechtigden al jaren gedupeerd zijn.

  De gekte.
  Is deze hiervoor beschreven gordiaanse financiële knoop gekte niet waar? Hoe goed gelovig kunnen we met elkaar zijn en blijven in het politieke spel? Hoeveel vertrouwen blijven we in dit huidig economisch systeem met de gehanteerde munteenheden houden? Gaan we dit mondiale economische pokerspel op lemen voeten naar onze jongeren en hun nageslacht doorschuiven? Samen met de klimaat- en milieuproblemen die het veroorzaakt heeft?

  De nieuw te ontwikkelen economie.
  Kantel de economie in een andere dimensie.
  De tijd is aangebroken gezamenlijk een andere duurzame economie te gaan ontwikkelen. Energie gebruik vormt uiteindelijk de kern van ons bestaan. Zonder bijvoorbeeld energiegebruik uit voedsel is geen menselijk leven mogelijk.
  Ga dus hierop de nieuwe economie baseren. Het gezamenlijk waar mogelijk lokaal in coöperatieve vorm, duurzaam produceren van energie middels voedselproductie en zon-, wind-, zwaartekracht en thermowarmte gebruik. Energie eenheden als ruil-/betaalmiddel gebruiken en duurzame energie zo nodig efficiënt opslaan. Zo veel mogelijk ter plaatse circulair produceren en energie onafhankelijk worden. Met algoritme berekeningen de energie productie basiswaarde van fysieke zaken bepalen. Bijvoorbeeld van voedsel, een huis of auto. Met de huidige computers is er rekenkracht genoeg. Op sociale democratische wijze energiegebruik toestaan. Met een blockchain boekhouding, waarbij deze de uitvoerende macht vertegenwoordigt, met een triple politica systeem. De “overheid”, voor belasting heffing ten behoeve van algemene energie voorzieningen, in het systeem integreren. In de toekomst ieder mens gratis, zonder voorwaarden, energiegebruik beschikbaar stellen, als basis voor het bekostigen van de eerder genoemde eerste levensbehoeften. Mensen die maatschappelijk en cultureel meer waarde inbrengen mogen daarmee bovenop de basis energiegift meer energie gaan gebruiken. Het moet wel duidelijk zijn dat je ter plaatse niet meer energie kan consumeren dan dat er daadwerkelijk geproduceerd wordt en opgeslagen is. Anders ontstaat als het ware plaatselijke energie hongersnood. Dit betreft in het bijzonder energie uit voedsel. De te hanteren energie ruil-/betaal eenheden kWh en kJoule zijn natuurkundige SI eenheden, die overal op onze blauwe aardbol dezelfde inhoudelijke energiewaarde vertegenwoordigen. Bovendien een waarde die in de tijd gezien 100% waardevast is en blijft!

  De toekomst.
  Een van de grond af opgebouwde nieuwe sociale, op democratische manier functionerende energie economie, waarbij de fouten in het huidige systeem vermeden worden. (bijvoorbeeld het toeslagenaffaire foutje en zijn systeemoorzaak)
  Met als basis een soort nieuwe religie:

  Op sociale, humane wijze efficiënt gebruik van uit niet fossiele bronnen verkregen energie toestaan.

  Deze “religie” overkap als het ware, volkomen neutraal, ook alle huidige wereldreligies.
  Oorlogje voeren en wapenindustrie komen dan bijvoorbeeld niet meer aan bod. Dit komt tevens de dierenwereld in al zijn vormen ten goede. Het betreft dus niet een plaatselijk muntje maar een totaal nieuwe vorm van beschaving!

  Een nieuwe naam? Naast het Angelsaksische en Rijnlandse economie model het zonnige Sunny Economy model gaan ontwikkelen! Een jongeren “snotneuzen” economie. De nu aanwezige kennis en techniek maken het mogelijk.
  Onze universiteiten hierbij inschakelen!

  Wijsheid is daarbij wel gewenst.

  Kop in het zand, tunnelvisie, of ga je supporter worden van het Sunny Economy initiatief?
  Voor het doen kantelen van het huidige systeem een Sunny Economy partij oprichten?
  Zo ja neem contact met ons op, er is werk aan de winkel.
  Hoe vooral de jeugd, de “snotneuzen”, met deze boodschap te bereiken?

  Hans Kolk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *