Verkiezingen belangrijk voor eigen omgeving

Woensdag 15 maart worden verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten en voor Waterschap Limburg. De samenstelling van deze bestuursorganen is belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving van ons allemaal.

De leefomstandigheden van de huidige en toekomstige inwoners van onze gemeente hangen nauw samen met de toestand van de lucht, de bodem en het water. Is de lucht die we inademen gezond en zuiver en is er voldoende besef dat te veel stikstof en ammoniak niet alleen de natuur maar ook onze gezondheid aantast? Is water in voldoende mate aanwezig, is het schoon en zijn mensen bij rivieren en beken voldoende beschermd tegen overstromingen? Heeft en houdt de bodem goede kwaliteit voor productieve en natuurinclusieve landbouw? Is er voldoende ruimte voor de natuur en worden natuurgebieden goed onderhouden?

De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk voor onze eigen toekomst en die van onze kinderen. Die antwoorden worden mede gegeven door de leden van de Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Deze organisaties buigen zich ook over andere zaken die van direct belang zijn voor ons allemaal.

Naast waterbeheer, dat vooral de taak is van het Waterschap, gaat het in Provinciale Staten ook om zaken als openbaar vervoer, het bouwen van goede en betaalbare woningen, het realiseren van duurzame energie door gebieden aan te wijzen voor windmolens en zonne-energieparken, het beheer van cultureel erfgoed en monumentenzorg. In Limburg zet de provincie zich ook in voor de ondersteuning van maatschappelijke organisaties die provinciebreed actief zijn.

Verder geeft Limburg landelijk het goede voorbeeld wat betreft de ondersteuning van organisaties die opkomen voor huishoudens met een kleine portemonnee. Al deze zaken zijn direct van invloed op de kwaliteit van ieders bestaan in onze gemeente.

Daarom is het van belang dat er vertegenwoordigers gekozen worden die zorgen voor een solidair en groen beleid. Stem daarom progressief!

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *