Vragen conform art.38 

Onderwerp: Fraude met mest

In een recent evaluatierapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) staat vermeld dat boeren in Noord-Brabant en Noord-Limburg veel meer mest op het land brengen dan is toegestaan. Het PBL schat dat “circa 30-40 % van de mest in het zwarte circuit zit”. Op deze wijze worden de nitraatdoelstellingen in Noord-Brabant en Noord-Limburg niet gehaald. Zelfs een woordvoerder van de boerenbelangenbehartigersorganisatie LTO, geeft in Dagblad Trouw toe bekend te zijn met het bestaan van mestfraude.

Vragen:

  1. Is het bij het College bekend of er ook in de gemeente Peel en Maas fraude wordt gepleegd met mest in casu met het illegaal dumpen van mest en het meer uitrijden op het land dan is toegestaan ?
  2. Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het hier ?
  3. Zo ja, welke acties onderneemt het College om de fraude aan te pakken

en is de Voedsel en Waren Autoriteit hiervan op de hoogte gesteld ?

Onderwerp: Teveel uitstoten van fijnstof door veehouderijen

Uit publicaties van het RIVM van 2016 en uit recente publicaties van Dagblad de Limburger blijkt dat ook in Noord-Limburg de Europese fijnstofnorm wordt overschreden. Volgens het Rijk leidt overschrijding tot verkorting van de levensverwachting van omwonenden.

Vragen:

  1. Zijn er in de gemeente Peel en Maas ook plekken dan wel veehouderijen waar de Europese normen voor fijnstof worden overschreden ?
  2. Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het hier ?
  3. Zo ja, wat onderneemt het College om veehouders te bewegen om de fijnstofuitstoot te verminderen ?

Werkbijeenkomst Raad

In het licht van beide onderwerpen dringt de PvdA/Groenlinks-fractie er nogmaals met klem op aan om nog voor de zomer van 2017 een werkbijeenkomst met de Raad te organiseren om de contouren voor een nieuw beleid rond IV en Landbouw te creëren.

Raadsfractie PvdA/Groenlinks Peel en Maas

Annigje Primowees

Frits Berben

Fred Peeters

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *